Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Dodávky čistíren ARRHENIUS

Odstavné čistírny

Při odstavném způsobu se zneškodňování odpadní vody provádí diskontinuálně. Nejčastější uspořádání je takové, kdy do jedné nádrže se napouští surová odp. voda, v druhé probíhá zneškodnění odp. vody, z třetí se vypouští vyčištěná voda. Velikost objemu reakčních nádrží a jejich počet musí být navržen tak, aby výkon zařízení odpovídal produkci odpadní vody (u malé produkce může být použita pouze jedna reakční nádrž). Každá reakční nádrž musí být vybavena mícháním a přívodem potřebných chemikálií. Separace vzniklého kalu se provádí buď přímo v reakční nádrži nebo v sedimentační nádrži.
Předností tohoto způsobu je možná variabilita čistícího postupu v závislosti na změnách složení odp. vody a možnost minimální automatizace, nevýhodou vyšší pracnost pro obsluhu.

 

Čistírna odpadních vod se skládá z modulů, které zabezpečují následující funkce:

 

 • Akumulace jednotlivých druhů surové odpadní vody včetně případného přečerpávání a dávkování koncentrátů.
 • Zneškodnění odpadní vody v reakční nádrži, kde dochází k homogenizaci dávkovaných chemikálií v odpadní vodě.
 • Separace kalu (usazovací nádrž).
 • Kalové hospodářství (zahuštění a odvodnění kalu).
 • Příprava a dávkování chemikálií (rozpouštěcí nebo zásobní nádrže, dávkovací čerpadla).
 • Transport odpadní vody (čerpadla).
 • Řídící automatika (měření a regulace).


Technologické zařízení je téměř vždy dodáváno jako atypické podle kvality a druhů odpadní vody, požadavku vodoprávního úřadu na koncentrace zbytkového znečištění u sledovaných ukazatelů znečištění a přání zákazníka.

 

Přednosti zařízení:

 

 • Vysoká účinnost čistícího postupu zejména u provedení s dočištěním (na základě provozních zkušeností jsou zbytkové koncentrace kovů ve vyčištěné vodě menší jak 0,1 mg/l, u některých kovů dosahují setin až tisícin miligramů v 1 litru).
 • Variabilnost čistícího postupu.
 • Automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu.
 • Možnost použití vápenného mléka (nízká koncentrace rozpuštěných látek) nebo hydroxidu sodného jako neutralizačně srážecího činidla.
 • Úspora nákladů na likvidaci čistírenského kalu - dosažení vysokého obsahu sušiny po odvodnění v kalolisu.
 • Minimální nároky na údržbu - plastové provedení.
 • Vysoká provozní spolehlivost.
 • Dodávka "na klíč".
 • Nízké provozní náklady.

 

Možnosti aplikací:

 

Zařízení je vhodné zejména pro menší produkci odpadní vody.

 • Čištění odpadní vody s obsahem kovů, např. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, mědi, kadmia vznikajících při povrchových úpravách materiálů např. v galvanizovnách, při broušení skla, ...
 • Čištění odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek (mechanické nečistoty) ve vznosu (broušení kamene, keramický průmysl, atd.).
 • Čištění odpadní vody vznikající při omílání.
 • Čištění odpadní vody vznikající při louhování starého nábytku.
 • Čištění odpadní vody s obsahem vodou ředitelných nátěrových hmot.

 

Průtočné čistírny


Při průtočném způsobu probíhá čištění odpadní vody kontinuálně dávkováním chemikálií při současném přítoku a odtoku odp. vody v zařízení. Pro dosažení optimální účinnosti je potřebné, aby významně nekolísala koncentrace znečištění odpadní vody a její produkce. Čistící postup lze dobře automatizovat.
Předností tohoto způsobu je dosažení velkého výkonu zařízení při jeho relativně malé velikosti a možnost dosažení vysokého stupně automatizace.

 

Čistírna odpadních vod se skládá z modulů, které zabezpečují následující funkce:

 

 • Akumulace jednotlivých druhů surové odpadní vody včetně případného přečerpávání a dávkování koncentrátů.
 • Zneškodnění odpadní vody (soustava míchaných reakčních nádrží, kde dochází k homogenizaci dávkovaných chemikálií v odpadní vodě).
 • Separace kalu (usazovací nádrž).
 • Kalové hospodářství (zahuštění a odvodnění kalu).
 • Příprava a dávkování chemikálií (rozpouštěcí nebo zásobní nádrže, dávkovací čerpadla).
 • Transport odpadní vody (čerpadla).
 • Inteligentní řídící automatika (měření a regulace).

 

Technologické zařízení je vždy dodáváno podle složení a rozdělení odpadní vody, požadavku vodoprávního úřadu na koncentrace zbytkového znečištění u sledovaných ukazatelů znečištění a přání zákazníka.

 

Přednosti zařízení:

 

 • Vysoká účinnost čistícího postupu zejména u provedení s dočištěním (na základě provozních zkušeností jsou zbytkové koncentrace kovů ve vyčištěné vodě menší jak 0,1 mg/l, u některých kovů dosahují setin až tisícin miligramů v 1 litru).
 • Malé rozměry vzhledem k výkonu.
 • Automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu.
 • Možnost použití vápenného mléka (nízká koncentrace rozpuštěných látek) nebo hydroxidu sodného jako neutralizačně srážecího činidla.
 • Úspora nákladů na likvidaci čistírenského kalu - dosažení vysokého obsahu sušiny po odvodnění v kalolisu.
 • Minimální nároky na údržbu - plastové provedení.
 • Vysoká provozní spolehlivost.

 

Výkon čerpadla surové oplachové vody a tedy celé neutralizační stanice se automaticky reguluje podle výšky hladiny (množství přitékající vody) v akumulační nádrži. Přínosem tohoto řešení je:

 

 • Snížení počtu přerušení chodu čistírny na minimum. Normálně se ovládání čerpadla provádí jeho sepnutím při dosažení v akumulační nádrži nastavené max. hladiny a vypnutím při dosažení nastavené min. hladiny. Jeho výkon proto musí být nastaven vždy větší, než je průměrná hodnota přítoku, aby se vyloučilo přetékání v době zvýšené produkce odpadní vody.
 • Malé kolísání kvality surové odpadní vody čerpané do reakčních nádrží. V akumulační nádrži se trvale udržuje nastavená optimální hladina odpovídající např. 50% jejího objemu, která umožní trvale při vysokém objemu akumulované vody dosažení dokonalého vyrovnání kvality přitékající vody, což při normálním ovládání čerpadla při dosažení nízké hladiny není možné.
 • Přínosem je trvale zajištěná vysoká účinnost čištění a úspora činidel, jejichž dávkování nemusí být předimenzováno na pokrývání vyššího znečištění surové vody.
 • Dodávka "na klíč".
 • Nízké provozní náklady.

 

Možnosti aplikací:

 

Zařízení je vhodné zejména pro větší produkci odpadní vody:

 

 • Čištění odpadní vody s obsahem kovů, např. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, mědi, kadmia vznikajících při povrchových úpravách materiálů např. v galvanizovnách.
 • Čištění odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek (mechanické nečistoty) ve vznosu (broušení kamene, keramický průmysl, atd.).
Logo_paticka

copyright (C) IMPEA, s.r.o., 2007

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz